คัดกรอง/สำรวจ


คลิก รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการวัคซีนไข้วัดใหญ่
คลิก รายงานความครอบคลุมการได้รับบริการ dT โครงการป้องกันโรคคอตีบ 901
คลิก รายงานความครอบคลุมการได้รับบริการ dT โครงการป้องกันโรคคอตีบ 901 รวม บัญชี 4
คลิก รายงานความครอบคลุมการได้รับบริการ dT โครงการป้องกันโรคคอตีบ
คลิก รายงานความครอบคลุมการให้วัคซีน MR โครงการรณรงค์ป้องกันโรคหัด ของขวัญสมเด็จพระเทพ
คลิก รายงานความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก