ข้อมูลผู้ป่วยนอก


คลิก รายงานเฉพาะกิจ
คลิก รายงานการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ(21 กลุ่มโรค)
คลิก รายงานข้อมูลการเกิดตาย
คลิก รายงานการตรวจตาของผู้สูงอายุด้วย E Chart
คลิก รายงานการให้บริการป่วยโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช
คลิก รายงานสรุปการให้บริการผู้ป่วยนอกตามสิทธิ
คลิก รายงานสรุปการให้บริการแพทย์แผนไทย
คลิก รายงานการสรุปการให้บริการ OPPP
คลิก รายงานโรคทางระบาดวิทยา
คลิก รายงานการใช้ยาสมุนไพร