ตัวชี้วัด


คลิก ร้อยละหญิงฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (นับที่คลอดแล้ว)
คลิก ร้อยละหญิงฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (นับการฝากครรภ์)
คลิก ร้อยละหญิงคลอดได้รับการดูแลหลังคลอด 3 ครั้งตามเกณฑ์
คลิก ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์
คลิก รายงานการให้บริการวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก(dT) ในหญิงตั้งครรภ์
คลิก ร้อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด
คลิก เด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว
คลิก รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 0-2 ปี
คลิก รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี
คลิก รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3-5 ปี
คลิก รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ(เดือน)
คลิก ร้อยละของเด็ก 1 ปีได้รับวัคซีน BCG
คลิก ร้อยละของเด็ก 2 ปีได้รับวัคซีน DTP4
คลิก ร้อยละของเด็ก 5 ปีได้รับวัคซีน DTP5
คลิก ร้อยละของเด็ก 1 ปีได้รับวัคซีน DTP-HB3
คลิก ร้อยละของเด็ก 2 ปีได้รับวัคซีน JE2
คลิก ร้อยละของเด็ก 3 ปีได้รับวัคซีน JE3
คลิก ร้อยละของเด็ก 1 ปีได้รับวัคซีน MMR
คลิก ร้อยละของเด็ก 1 ปีได้รับวัคซีน OPV3
คลิก ร้อยละของเด็ก 2 ปีได้รับวัคซีน OPV4
คลิก ร้อยละของเด็ก 5 ปีได้รับวัคซีน OPV5
คลิก ร้อยละการคลอดของหญิงอายุ 10-14 ปี
คลิก ร้อยละการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี
คลิก ร้อยละการคลอดของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
คลิก รายงานการติดตามภาวะทางโภชนาการเด็กอายุ 0-2 ปี
คลิก รายงานการติดตามภาวะทางโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี
คลิก รายงานการติดตามภาวะทางโภชนาการเด็กอายุ 3-5 ปี
คลิก ร้อยละของเด็กสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 0-2 ปี
คลิก ร้อยละของเด็กสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 0-5 ปี
คลิก ร้อยละของเด็กสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 3-5 ปี
คลิก ร้อยละของประชากร 15 ปีขึ้นไปมีภาวะอ้วน
คลิก ร้อยละของประชากร 15 ปีขึ้นไปมีภาวะอ้วนลงพุง
คลิก ร้อยละของประชากรได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า ตามกลุ่มอายุ
คลิก ร้อยละของประชากรได้รับการคัดกรองเบาหวาน-ความดัน ตามกลุ่มอายุ