ทันตกรรม


คลิก รายงานสรุปกิจกรรมทันตกรรม กลุ่ม ANC
คลิก รายงานสรุปกิจกรรมทันตกรรม กลุ่มเด็ก 3-5 ปี
คลิก รายงานสรุปกิจกรรมทันตกรรม กลุ่มเด็ก 6-12 ปี
คลิก รายงานสรุปกิจกรรมทันตกรรม กลุ่มผู้สูงอายุ
คลิก รายงานสรุปกิจกรรมทันตกรรม กลุ่ม WBC 0-2 ปีแยกกลุ่มอายุ
คลิก รายงานสรุปกิจกรรมทันตกรรม กลุ่ม WBC 0-2 ปี
คลิก ร้อยละการให้บริการสุขภาพช่องปากได้ตามเกณฑ์