ตรวจสอบข้อมูล


คลิก รายงานตรวจสอบเลขบัตรประชาชน
คลิก รายงานตรวจสอบ CID ประชากรซ้าซ้อน
คลิก รายงานจำแนกตามกลุ่ม TypeArea
คลิก รายงานตรวจสอบรหัสโรค ICD10 ที่มีการประกาศยกเลิกการใช้งาน
คลิก รายงานรหัสโรค ICD10 ที่เป็นรหัสแสดงความด้อยคุณภาพของสถานบริการ
คลิก รายงานตรวจสอบจำนวน Report Hosxp
คลิก ตรวจสอบประชากรได้รับการคัดกรองเบาหวาน-ความดัน ตามกลุ่มอายุ
คลิก รายงานสถานะการส่งข้อมูล
คลิก รายงานตรวจสอบ TypeArea
คลิก รายงานตรวจสอบการเพิ่มวัคซีน MMR2,J11,J12
คลิก รายงานตรวจสอบคนตายมารับบริการ
คลิก รายงานตรวจสอบพิกัดหลังคาเรือน Gis
คลิก รายงานการบันทึกพิกัดร้านขายยาและคลินิก